Stichting YvYa, Privacy beleid            Privacy Policy

                                                                                                                                                                                                  Read in English

 

Stichting YvYa hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit Privacy beleid geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Stichting YvYa houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

 

Verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

  • We vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
  • We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen.
  • Je bent op de hoogte van je rechten omtrent je persoonsgegevens. We wijzen je hierop en respecteren je rechten.

Als Stichting YvYa zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy beleid vragen hebt hierover neem dan contact met ons op. Dit kan via info@yvya.nl of bestuur@yvya.nl

Verwerking van persoonsgegevens van website bezoekers van www.yvya.nl

Persoonsgegevens van website bezoekers worden door Stichting YvYa  alleen verwerkt indien de website bezoeker het formulier “Ja, houd me op de hoogte” op de website heeft ingevuld.

 

De Stichting YvYa vraagt de volgende persoonsgegevens:

Ten behoeve van 'op de hoogte houden': Voornaam en  E-mailadres;

Persoonsgegevens van websitebezoeker worden door Stichting YvYa verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-1 je op de hoogte houden van de ontwikkeling van de Early Warning Scan voor borstkanker

-2 je op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen de Stichting YvYa

 

Ten behoeve van 'periodiek doneren' worden de volgende gegevens gevraagd:
- Voornaam, achternaam, postcode, woonplaats

- IBAN nummer van de bank waarvan de jaarljkse donatie afgeschreven mag worden.

 

Wij verstrekken je gegevens niet aan andere partijen tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.

In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Verder kunnen wij persoonsgegevens alleen delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Bewaartermijn

Stichting YvYa bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Je persoonsgegevens worden door Stichting YvYa opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van 3 jaar. We zullen je jaarlijks via de mail vragen of je nog op de hoogte wilt blijven houden.

 

Gedurende deze periode word je gezien als geïnteresseerde. Door je uit te schrijven van de mailinglijst, ben je voor YvYa geen geïnteresseerde meer. Je persoonsgegevens worden uit onze bestanden verwijderd.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. We hebben daarvoor de volgende maatregelen genomen.

Alle personen die namens Stichting YvYa van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  • We anonimiseren  en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je ontvangen hebben. Tevens kunt je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

We mogen je persoonsgegevens verwerken op basis van je gegeven toestemming hiertoe. Je houdt altijd het recht deze toestemming in te trekken. Dat doe je simpel door je uit te schrijven.

Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Neem hierover dan direct contact met ons op.

Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming

 

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Stichting YvYa, Eindhoven

info@yvya.nl , bestuur@yvya.nl of 06 1445 7982